{"title":"Gizlilik S\u00f6zle\u015fmesi","content":"

G\u0130ZL\u0130L\u0130K VE G\u00dcVENL\u0130K POL\u0130T\u0130KASI<\/span><\/p>

 <\/p>

Ma\u011fazam\u0131zda verilen t\u00fcm servisler \u00c7\u0131rkan Mahallesi \u015eehit Bahar S\u00f6\u011f\u00fct Sokak B 2 B Bodrum \u2013 Mu\u011fla adresinde kay\u0131tl\u0131 Dilara Acar Collection \u015eah\u0131s \u015eirketi firmam\u0131za aittir ve firmam\u0131z taraf\u0131ndan i\u015fletilir. <\/p>


<\/p>

Firmam\u0131z, \u00e7e\u015fitli ama\u00e7larla ki\u015fisel veriler toplayabilir. A\u015fa\u011f\u0131da, toplanan ki\u015fisel verilerin nas\u0131l ve ne \u015fekilde topland\u0131\u011f\u0131, bu verilerin nas\u0131l ve ne \u015fekilde korundu\u011fu belirtilmi\u015ftir. <\/p>


<\/p>

\u00dcyelik veya Ma\u011fazam\u0131z \u00fczerindeki \u00e7e\u015fitli form ve anketlerin doldurulmas\u0131 suretiyle \u00fcyelerin kendileriyle ilgili bir tak\u0131m ki\u015fisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Ma\u011fazam\u0131z taraf\u0131ndan i\u015fin do\u011fas\u0131 gere\u011fi toplanmaktad\u0131r. <\/p>


<\/p>

Firmam\u0131z baz\u0131 d\u00f6nemlerde m\u00fc\u015fterilerine ve \u00fcyelerine kampanya bilgileri, yeni \u00fcr\u00fcnler hakk\u0131nda bilgiler, promosyon teklifleri g\u00f6nderebilir. \u00dcyelerimiz bu gibi bilgileri al\u0131p almama konusunda her t\u00fcrl\u00fc se\u00e7imi \u00fcye olurken yapabilir, sonras\u0131nda \u00fcye giri\u015fi yapt\u0131ktan sonra hesap bilgileri b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden bu se\u00e7imi de\u011fi\u015ftirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. <\/p>


<\/p>

Ma\u011fazam\u0131z \u00fczerinden veya eposta ile ger\u00e7ekle\u015ftirilen onay s\u00fcrecinde, \u00fcyelerimiz taraf\u0131ndan ma\u011fazam\u0131za elektronik ortamdan iletilen ki\u015fisel bilgiler, \u00dcyelerimiz ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \"Kullan\u0131c\u0131 S\u00f6zle\u015fmesi\" ile belirlenen ama\u00e7lar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015filere a\u00e7\u0131klanmayacakt\u0131r.<\/p>


<\/p>

Sistemle ilgili sorunlar\u0131n tan\u0131mlanmas\u0131 ve verilen hizmet ile ilgili \u00e7\u0131kabilecek sorunlar\u0131n veya uyu\u015fmazl\u0131klar\u0131n h\u0131zla \u00e7\u00f6z\u00fclmesi i\u00e7in, Firmam\u0131z, \u00fcyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktad\u0131r. IP adresleri, kullan\u0131c\u0131lar\u0131 genel bir \u015fekilde tan\u0131mlamak ve kapsaml\u0131 demografik bilgi toplamak amac\u0131yla da kullan\u0131labilir.<\/p>


<\/p>

Firmam\u0131z, \u00dcyelik S\u00f6zle\u015fmesi ile belirlenen ama\u00e7lar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da, talep edilen bilgileri kendisi veya i\u015fbirli\u011fi i\u00e7inde oldu\u011fu ki\u015filer taraf\u0131ndan do\u011frudan pazarlama yapmak amac\u0131yla kullanabilir.  Ki\u015fisel bilgiler, gerekti\u011finde kullan\u0131c\u0131yla temas kurmak i\u00e7in de kullan\u0131labilir. Firmam\u0131z taraf\u0131ndan talep edilen bilgiler veya kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan sa\u011flanan bilgiler veya Ma\u011fazam\u0131z \u00fczerinden yap\u0131lan i\u015flemlerle ilgili bilgiler; Firmam\u0131z ve i\u015fbirli\u011fi i\u00e7inde oldu\u011fu ki\u015filer taraf\u0131ndan, \"\u00dcyelik S\u00f6zle\u015fmesi\" ile belirlenen ama\u00e7lar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da, \u00fcyelerimizin kimli\u011fi if\u015fa edilmeden \u00e7e\u015fitli istatistiksel de\u011ferlendirmeler, veri taban\u0131 olu\u015fturma ve pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda kullan\u0131labilir.<\/p>


<\/p>

Firmam\u0131z, gizli bilgileri kesinlikle \u00f6zel ve gizli tutmay\u0131, bunu bir s\u0131r saklama y\u00fck\u00fcm\u00fc olarak addetmeyi ve gizlili\u011fin sa\u011flanmas\u0131 ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesi, gizli bilginin tamam\u0131n\u0131n veya herhangi bir k\u0131sm\u0131n\u0131n kamu alan\u0131na girmesini veya yetkisiz kullan\u0131m\u0131n\u0131 veya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir ki\u015fiye if\u015fas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in gerekli t\u00fcm tedbirleri almay\u0131 ve gerekli \u00f6zeni g\u00f6stermeyi taahh\u00fct etmektedir.<\/p>

 <\/p>

KRED\u0130 KARTI G\u00dcVENL\u0130\u011e\u0130<\/span><\/p>

 <\/p>

Firmam\u0131z, al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden al\u0131\u015fveri\u015f yapan kredi kart\u0131 sahiplerinin g\u00fcvenli\u011fini ilk planda tutmaktad\u0131r. Kredi kart\u0131 bilgileriniz hi\u00e7bir \u015fekilde sistemimizde saklanmamaktad\u0131r.<\/p>

 <\/p>

\u0130\u015flemler s\u00fcrecine girdi\u011finizde g\u00fcvenli bir sitede oldu\u011funuzu anlamak i\u00e7in dikkat etmeniz gereken iki \u015fey vard\u0131r. Bunlardan biri taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n en alt sat\u0131r\u0131nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu g\u00fcvenli bir internet sayfas\u0131nda oldu\u011funuzu g\u00f6sterir ve her t\u00fcrl\u00fc bilgileriniz \u015fifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat\u0131\u015f i\u015flemleri s\u00fcrecine ba\u011fl\u0131 olarak ve verdi\u011finiz talimat istikametinde kullan\u0131l\u0131r. Al\u0131\u015fveri\u015f s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131lan kredi kart\u0131 ile ilgili bilgiler al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokol\u00fc ile \u015fifrelenip sorgulanmak \u00fczere ilgili bankaya ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Kart\u0131n kullan\u0131labilirli\u011fi onayland\u0131\u011f\u0131 takdirde al\u0131\u015fveri\u015fe devam edilir. Kartla ilgili hi\u00e7bir bilgi taraf\u0131m\u0131zdan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenemedi\u011finden ve kaydedilmedi\u011finden, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u015fah\u0131slar\u0131n herhangi bir ko\u015fulda bu bilgileri ele ge\u00e7irmesi engellenmi\u015f olur.<\/p>


<\/p>

Sitemizde t\u00fcm Kredi Kart\u0131 \u00f6demeleri Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurulu taraf\u0131ndan yetki belgesi verilmi\u015f \u0130yzico taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilmektedir.  <\/span>www.iyzico.com adresinden detayl\u0131 bilgiye sahip olabilirsiniz. <\/span><\/p>


<\/p>

Online olarak kredi kart\u0131 ile verilen sipari\u015flerin \u00f6deme\/fatura\/teslimat adresi bilgilerinin g\u00fcvenilirli\u011fi firmamiz taraf\u0131ndan Kredi Kartlar\u0131 Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131'na kar\u015f\u0131 denetlenmektedir. Bu y\u00fczden, al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizden ilk defa sipari\u015f veren m\u00fc\u015fterilerin sipari\u015flerinin tedarik ve teslimat a\u015famas\u0131na gelebilmesi i\u00e7in \u00f6ncelikle finansal ve adres\/telefon bilgilerinin do\u011frulu\u011funun onaylanmas\u0131 gereklidir. Bu bilgilerin kontrol\u00fc i\u00e7in gerekirse kredi kart\u0131 sahibi m\u00fc\u015fteri ile veya ilgili banka ile irtibata ge\u00e7ilmektedir.<\/p>


<\/p>

\u00dcye olurken verdi\u011finiz t\u00fcm bilgilere sadece siz ula\u015fabilir ve siz de\u011fi\u015ftirebilirsiniz. \u00dcye giri\u015f bilgilerinizi g\u00fcvenli korudu\u011funuz takdirde ba\u015fkalar\u0131n\u0131n sizinle ilgili bilgilere ula\u015fmas\u0131 ve bunlar\u0131 de\u011fi\u015ftirmesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Bu ama\u00e7la, \u00fcyelik i\u015flemleri s\u0131ras\u0131nda 128 bit SSL g\u00fcvenlik alan\u0131 i\u00e7inde hareket edilir. Bu sistem k\u0131r\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayan bir uluslararas\u0131 bir \u015fifreleme standard\u0131d\u0131r.<\/p>


<\/p>

Bilgi hatt\u0131 veya m\u00fc\u015fteri hizmetleri servisi bulunan ve a\u00e7\u0131k adres ve telefon bilgilerinin belirtildi\u011fi \u0130nternet al\u0131\u015fveri\u015f siteleri g\u00fcn\u00fcm\u00fczde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl\u0131n\u0131za tak\u0131lan b\u00fct\u00fcn konular hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi alabilir, online al\u0131\u015fveri\u015f hizmeti sa\u011flayan firman\u0131n g\u00fcvenirli\u011fi konusunda daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bilgi edinebilirsiniz. <\/p>

 <\/p>

Not: \u0130nternet al\u0131\u015fveri\u015f sitelerinde firman\u0131n a\u00e7\u0131k adresinin ve telefonun yer almas\u0131na dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Al\u0131\u015fveri\u015f yapacaksan\u0131z al\u0131\u015fveri\u015finizi yapmadan \u00fcr\u00fcn\u00fc ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z ma\u011fazan\u0131n b\u00fct\u00fcn telefon \/ adres bilgilerini not edin. E\u011fer g\u00fcvenmiyorsan\u0131z al\u0131\u015fveri\u015ften \u00f6nce telefon ederek teyit edin. Firmam\u0131za ait t\u00fcm online al\u0131\u015fveri\u015f sitelerimizde firmam\u0131za dair t\u00fcm bilgiler ve firma yeri belirtilmi\u015ftir.<\/p>

 <\/p>

MA\u0130L ORDER KRED\u0130 KART B\u0130LG\u0130LER\u0130 G\u00dcVENL\u0130\u011e\u0130<\/span><\/p>

 <\/p>

Firmam\u0131z mail order ile \u00f6deme almamaktad\u0131r.<\/p>


<\/p>

\u00dc\u00c7\u00dcNC\u00dc TARAF WEB S\u0130TELER\u0130 VE UYGULAMALAR<\/span><\/p>


<\/p>

Ma\u011fazam\u0131z,  web sitesi d\u00e2hilinde ba\u015fka sitelere link verebilir. Firmam\u0131z, bu linkler vas\u0131tas\u0131yla eri\u015filen sitelerin gizlilik uygulamalar\u0131 ve i\u00e7eriklerine y\u00f6nelik herhangi bir sorumluluk ta\u015f\u0131mamaktad\u0131r. Firmam\u0131za ait sitede yay\u0131nlanan reklamlar, reklamc\u0131l\u0131k yapan i\u015f ortaklar\u0131m\u0131z arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131za da\u011f\u0131t\u0131l\u0131r. \u0130\u015f bu s\u00f6zle\u015fmedeki Gizlilik Politikas\u0131 Prensipleri, sadece Ma\u011fazam\u0131z\u0131n kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkindir, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf web sitelerini kapsamaz. <\/p>


<\/p>

\u0130ST\u0130SNA\u0130 HALLER<\/span><\/p>


<\/p>

A\u015fa\u011f\u0131da belirtilen s\u0131n\u0131rl\u0131 hallerde Firmam\u0131z, i\u015fbu \"Gizlilik Politikas\u0131\" h\u00fck\u00fcmleri d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131c\u0131lara ait bilgileri \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015filere a\u00e7\u0131klayabilir. Bu durumlar s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da olmak \u00fczere;<\/p>

1.Kanun, Kanun H\u00fckm\u00fcnde Kararname, Y\u00f6netmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lan ve y\u00fcr\u00fcrl\u00fcl\u00fckte olan hukuk kurallar\u0131n\u0131n getirdi\u011fi zorunluluklara uymak;<\/p>

2.Ma\u011fazam\u0131z\u0131n kullan\u0131c\u0131larla akdetti\u011fi \"\u00dcyelik S\u00f6zle\u015fmesi\"'nin ve di\u011fer s\u00f6zle\u015fmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar\u0131 uygulamaya koymak amac\u0131yla;<\/p>

3.Yetkili idari ve adli otorite taraf\u0131ndan usul\u00fcne g\u00f6re y\u00fcr\u00fct\u00fclen bir ara\u015ft\u0131rma veya soru\u015fturman\u0131n y\u00fcr\u00fct\u00fcm\u00fc amac\u0131yla kullan\u0131c\u0131larla ilgili bilgi talep edilmesi;<\/p>

4.Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n haklar\u0131 veya g\u00fcvenliklerini korumak i\u00e7in bilgi vermenin gerekli oldu\u011fu hallerdir. <\/p>


<\/p>

E-POSTA G\u00dcVENL\u0130\u011e\u0130<\/span><\/p>


<\/p>

Ma\u011fazam\u0131z\u0131n M\u00fc\u015fteri Hizmetleri\u2019ne, herhangi bir sipari\u015finizle ilgili olarak g\u00f6nderece\u011finiz e-postalarda, asla kredi kart\u0131 numaran\u0131z\u0131 veya \u015fifrelerinizi yazmay\u0131n\u0131z. E-postalarda yer alan bilgiler \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fclebilir. Firmam\u0131z e-postalar\u0131n\u0131zdan aktar\u0131lan bilgilerin g\u00fcvenli\u011fini hi\u00e7bir ko\u015fulda garanti edemez.<\/p>


<\/p>

TARAYICI \u00c7EREZLER\u0130 <\/span><\/p>


<\/p>

Firmam\u0131z, ma\u011fazam\u0131z\u0131 ziyaret eden kullan\u0131c\u0131lar ve kullan\u0131c\u0131lar\u0131n web sitesini kullan\u0131m\u0131 hakk\u0131ndaki bilgileri teknik bir ileti\u015fim dosyas\u0131 (\u00c7erez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi ge\u00e7en teknik ileti\u015fim dosyalar\u0131, ana bellekte saklanmak \u00fczere bir internet sitesinin kullan\u0131c\u0131n\u0131n taray\u0131c\u0131s\u0131na (browser) g\u00f6nderdi\u011fi k\u00fc\u00e7\u00fck metin dosyalar\u0131d\u0131r. Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131 site hakk\u0131nda durum ve tercihleri saklayarak \u0130nternet'in kullan\u0131m\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131r.<\/p>


<\/p>

Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131,  siteyi ka\u00e7 ki\u015finin ziyaret etti\u011fini, bir ki\u015finin siteyi hangi ama\u00e7la, ka\u00e7 kez ziyaret etti\u011fini ve ne kadar sitede kald\u0131klar\u0131 hakk\u0131nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan\u0131c\u0131lar i\u00e7in \u00f6zel tasarlanm\u0131\u015f kullan\u0131c\u0131 sayfalar\u0131ndan  dinamik olarak reklam ve i\u00e7erik \u00fcretilmesine yard\u0131mc\u0131 olur. Teknik ileti\u015fim dosyas\u0131, ana bellekte veya e-postan\u0131zdan veri veya ba\u015fkaca herhangi bir ki\u015fisel bilgi almak i\u00e7in tasarlanmam\u0131\u015ft\u0131r. Taray\u0131c\u0131lar\u0131n pek \u00e7o\u011fu ba\u015fta teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131 kabul eder bi\u00e7imde tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r ancak kullan\u0131c\u0131lar dilerse teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131n gelmemesi veya teknik ileti\u015fim dosyas\u0131n\u0131n g\u00f6nderildi\u011finde uyar\u0131 verilmesini sa\u011flayacak bi\u00e7imde ayarlar\u0131 de\u011fi\u015ftirebilirler.<\/p>


<\/p>

Firmam\u0131z, i\u015fbu \"Gizlilik Politikas\u0131\" h\u00fck\u00fcmlerini diledi\u011fi zaman sitede yay\u0131nlamak veya kullan\u0131c\u0131lara elektronik posta g\u00f6ndermek veya sitesinde yay\u0131nlamak suretiyle de\u011fi\u015ftirebilir. Gizlilik Politikas\u0131 h\u00fck\u00fcmleri de\u011fi\u015fti\u011fi takdirde, yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 tarihte y\u00fcr\u00fcrl\u00fck kazan\u0131r.<\/p>


<\/p>

Gizlilik politikam\u0131z ile ilgili her t\u00fcrl\u00fc soru ve \u00f6nerileriniz i\u00e7in info@dilaraacar.com adresine email g\u00f6nderebilirsiniz. Firmam\u0131z\u2019a ait a\u015fa\u011f\u0131daki ileti\u015fim bilgilerinden ula\u015fabilirsiniz.<\/p>


<\/p>

Ticari \u00dcnvan\u0131 : Dilara Acar Collection \u015eah\u0131s \u015eirketi
Adresi : \u00c7\u0131rkan Mahallesi \u015eehit Bahar S\u00f6\u011f\u00fct Sokak B 2 B Bodrum \u2013 Mu\u011fla<\/p>

Vergi Dairesi ve No: Bodrum - 10687710246<\/p>

<\/p><\/p>

Telefon: +90 (212) 387 15 35
Web Adresi: www.dilaraacar.zebrapos.com
<\/span><\/a>E-posta : info@dilaracar.com<\/p>"}