{"title":"Kullan\u0131m S\u00f6zle\u015fmesi","content":"

S\u0130TE KULLANIM \u015eARTLARI<\/span><\/p>


<\/p>

L\u00fctfen sitemizi kullanmadan evvel bu \u2018site kullan\u0131m \u015fartlar\u0131\u2019n\u0131 dikkatlice okuyunuz. <\/p>

Bu al\u0131\u015fveri\u015f sitesini kullanan ve al\u0131\u015fveri\u015f yapan m\u00fc\u015fterilerimiz a\u015fa\u011f\u0131daki \u015fartlar\u0131 kabul etmi\u015f varsay\u0131lmaktad\u0131r:<\/p>


<\/p>

Sitemizdeki web sayfalar\u0131 ve ona ba\u011fl\u0131 t\u00fcm sayfalar (\u2018site\u2019) www.dilaraacar.zebrapos.com adresindeki Dilara Acar Collection \u015eah\u0131s \u015eirketi firmas\u0131n\u0131n (Firma) mal\u0131d\u0131r ve onun taraf\u0131ndan i\u015fletilir. Sizler (\u2018Kullan\u0131c\u0131\u2019) sitede sunulan t\u00fcm hizmetleri kullan\u0131rken a\u015fa\u011f\u0131daki \u015fartlara tabi oldu\u011funuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Ba\u011fl\u0131 oldu\u011funuz yasalara g\u00f6re s\u00f6zle\u015fme imzalama hakk\u0131na, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 ya\u015f\u0131n \u00fczerinde oldu\u011funuzu, bu s\u00f6zle\u015fmeyi okudu\u011funuzu, anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 ve s\u00f6zle\u015fmede yazan \u015fartlarla ba\u011fl\u0131 oldu\u011funuzu kabul etmi\u015f say\u0131l\u0131rs\u0131n\u0131z. <\/p>


<\/p>

\u0130\u015fbu s\u00f6zle\u015fme taraflara s\u00f6zle\u015fme konusu site ile ilgili hak ve y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckler y\u00fckler ve taraflar i\u015fbu s\u00f6zle\u015fmeyi kabul ettiklerinde bahsi ge\u00e7en hak ve y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri eksiksiz, do\u011fru, zaman\u0131nda, i\u015fbu s\u00f6zle\u015fmede talep edilen \u015fartlar d\u00e2hilinde yerine getireceklerini beyan ederler.<\/p>


<\/p>

1. SORUMLULUKLAR<\/span><\/p>


<\/p>

a.Firma, fiyatlar ve sunulan \u00fcr\u00fcn ve hizmetler \u00fczerinde de\u011fi\u015fiklik yapma hakk\u0131n\u0131 her zaman sakl\u0131 tutar. <\/p>

b.Firma, \u00fcyenin s\u00f6zle\u015fme konusu hizmetlerden, teknik ar\u0131zalar d\u0131\u015f\u0131nda yararland\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahh\u00fct eder.<\/p>

c.Kullan\u0131c\u0131, sitenin kullan\u0131m\u0131nda tersine m\u00fchendislik yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 ya da bunlar\u0131n kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amac\u0131na y\u00f6nelik herhangi bir ba\u015fka i\u015flemde bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131 aksi halde ve 3. Ki\u015filer nezdinde do\u011facak zararlardan sorumlu olaca\u011f\u0131n\u0131, hakk\u0131nda hukuki ve cezai i\u015flem yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 pe\u015finen kabul eder. <\/p>

d.Kullan\u0131c\u0131, site i\u00e7indeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde veya ileti\u015fimlerinde genel ahlaka ve adaba ayk\u0131r\u0131, kanuna ayk\u0131r\u0131, 3. Ki\u015filerin haklar\u0131n\u0131 zedeleyen, yan\u0131lt\u0131c\u0131, sald\u0131rgan, m\u00fcstehcen, pornografik, ki\u015filik haklar\u0131n\u0131 zedeleyen, telif haklar\u0131na ayk\u0131r\u0131, yasa d\u0131\u015f\u0131 faaliyetleri te\u015fvik eden i\u00e7erikler \u00fcretmeyece\u011fini, payla\u015fmayaca\u011f\u0131n\u0131 kabul eder. Aksi halde olu\u015facak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda \u2018Site\u2019 yetkilileri, bu t\u00fcr hesaplar\u0131 ask\u0131ya alabilir, sona erdirebilir, yasal s\u00fcre\u00e7 ba\u015flatma hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar. Bu sebeple yarg\u0131 mercilerinden etkinlik veya kullan\u0131c\u0131 hesaplar\u0131 ile ilgili bilgi talepleri gelirse payla\u015fma hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar.<\/p>

e.Sitenin \u00fcyelerinin birbirleri veya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u015fah\u0131slarla olan ili\u015fkileri kendi sorumlulu\u011fundad\u0131r. <\/p>


<\/p>

2. F\u0130KR\u0130 M\u00dcLK\u0130YET HAKLARI<\/span><\/p>


<\/p>

2.1. \u0130\u015fbu Site\u2019de yer alan \u00fcnvan, i\u015fletme ad\u0131, marka, patent, logo, tasar\u0131m, bilgi ve y\u00f6ntem gibi tescilli veya tescilsiz t\u00fcm fikri m\u00fclkiyet haklar\u0131 site i\u015fleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararas\u0131 hukukun korumas\u0131 alt\u0131ndad\u0131r. \u0130\u015fbu Site\u2019nin ziyaret edilmesi veya bu Site\u2019deki hizmetlerden yararlan\u0131lmas\u0131 s\u00f6z konusu fikri m\u00fclkiyet haklar\u0131 konusunda hi\u00e7bir hak vermez.<\/p>

2.2. Site\u2019de yer alan bilgiler hi\u00e7bir \u015fekilde \u00e7o\u011falt\u0131lamaz, yay\u0131nlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve\/veya aktar\u0131lamaz. Site\u2019nin b\u00fct\u00fcn\u00fc veya bir k\u0131sm\u0131 di\u011fer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan\u0131lamaz. <\/p>


<\/p>

3. G\u0130ZL\u0130 B\u0130LG\u0130<\/span><\/p>


<\/p>

3.1. Firma, site \u00fczerinden kullan\u0131c\u0131lar\u0131n iletti\u011fi ki\u015fisel bilgileri 3. Ki\u015filere a\u00e7\u0131klamayacakt\u0131r. Bu ki\u015fisel bilgiler; ki\u015fi ad\u0131-soyad\u0131, adresi, telefon numaras\u0131, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullan\u0131c\u0131\u2019y\u0131 tan\u0131mlamaya y\u00f6nelik her t\u00fcrl\u00fc di\u011fer bilgiyi i\u00e7ermekte olup, k\u0131saca \u2018Gizli Bilgiler\u2019 olarak an\u0131lacakt\u0131r.<\/p>


<\/p>

3.2. Kullan\u0131c\u0131, sadece tan\u0131t\u0131m, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsam\u0131nda kullan\u0131lmas\u0131 ile s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak \u00fczere, Site\u2019nin sahibi olan firman\u0131n kendisine ait ileti\u015fim, portf\u00f6y durumu ve demografik bilgilerini i\u015ftirakleri ya da ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu grup \u015firketleri ile payla\u015fmas\u0131na muvafakat etti\u011fini kabul ve beyan eder. Bu ki\u015fisel bilgiler firma b\u00fcnyesinde m\u00fc\u015fteri profili belirlemek, m\u00fc\u015fteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel \u00e7al\u0131\u015fmalar yapmak amac\u0131yla kullan\u0131labilecektir.<\/p>


<\/p>

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usul\u00fc dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve y\u00fcr\u00fcrl\u00fckteki emredici mevzuat h\u00fck\u00fcmleri gere\u011fince resmi makamlara a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmas\u0131n\u0131n zorunlu oldu\u011fu durumlarda resmi makamlara a\u00e7\u0131klanabilecektir.<\/p>


<\/p>

4. GARANT\u0130 VERMEME<\/span>
<\/p>

\u0130\u015eBU S\u00d6ZLE\u015eME MADDES\u0130 UYGULANAB\u0130L\u0130R KANUNUN \u0130Z\u0130N VERD\u0130\u011e\u0130 AZAM\u0130 \u00d6L\u00c7\u00dcDE GE\u00c7ERL\u0130 OLACAKTIR. F\u0130RMA TARAFINDAN SUNULAN H\u0130ZMETLER \"OLDU\u011eU G\u0130B\u0130\u201d VE \"M\u00dcMK\u00dcN OLDU\u011eU\u201d TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANAB\u0130L\u0130RL\u0130K, BEL\u0130RL\u0130 B\u0130R AMACA UYGUNLUK VEYA \u0130HLAL ETMEME KONUSUNDA T\u00dcM ZIMN\u0130 GARANT\u0130LER DE D\u00c2H\u0130L OLMAK \u00dcZERE H\u0130ZMETLER VEYA UYGULAMA \u0130LE \u0130LG\u0130L\u0130 OLARAK (BUNLARDA YER ALAN T\u00dcM B\u0130LG\u0130LER D\u00c2H\u0130L) SAR\u0130H VEYA ZIMN\u0130, KANUN\u0130 VEYA BA\u015eKA B\u0130R N\u0130TEL\u0130KTE H\u0130\u00c7B\u0130R GARANT\u0130DE BULUNMAMAKTADIR. <\/p>


<\/p>

5. KAYIT VE G\u00dcVENL\u0130K<\/span><\/p>


<\/p>

Kullan\u0131c\u0131, do\u011fru, eksiksiz ve g\u00fcncel kay\u0131t bilgilerini vermek zorundad\u0131r. Aksi halde bu S\u00f6zle\u015fme ihlal edilmi\u015f say\u0131lacak ve Kullan\u0131c\u0131 bilgilendirilmeksizin hesap kapat\u0131labilecektir.<\/p>

Kullan\u0131c\u0131, site ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf sitelerdeki \u015fifre ve hesap g\u00fcvenli\u011finden kendisi sorumludur. Aksi halde olu\u015facak veri kay\u0131plar\u0131ndan ve g\u00fcvenlik ihlallerinden veya donan\u0131m ve cihazlar\u0131n zarar g\u00f6rmesinden Firma sorumlu tutulamaz.<\/p>


<\/p>

6. M\u00dcCB\u0130R SEBEP<\/span><\/p>


<\/p>

Taraflar\u0131n kontrol\u00fcnde olmayan; tabii afetler, yang\u0131n, patlamalar, i\u00e7 sava\u015flar, sava\u015flar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilan\u0131, grev, lokavt ve salg\u0131n hastal\u0131klar, altyap\u0131 ve internet ar\u0131zalar\u0131, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (a\u015fa\u011f\u0131da birlikte \"M\u00fccbir Sebep\u201d olarak an\u0131lacakt\u0131r.) dolay\u0131 s\u00f6zle\u015fmeden do\u011fan y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu de\u011fildir. Bu s\u00fcrede Taraflar\u2019\u0131n i\u015fbu S\u00f6zle\u015fme\u2019den do\u011fan hak ve y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri ask\u0131ya al\u0131n\u0131r. <\/p>


<\/p>

7. S\u00d6ZLE\u015eMEN\u0130N B\u00dcT\u00dcNL\u00dc\u011e\u00dc VE UYGULANAB\u0130L\u0130RL\u0130K<\/span><\/p>


<\/p>

\u0130\u015fbu s\u00f6zle\u015fme \u015fartlar\u0131ndan biri, k\u0131smen veya tamamen ge\u00e7ersiz hale gelirse, s\u00f6zle\u015fmenin geri kalan\u0131 ge\u00e7erlili\u011fini korumaya devam eder.<\/p>


<\/p>

8. S\u00d6ZLE\u015eMEDE YAPILACAK DE\u011e\u0130\u015e\u0130KL\u0130KLER<\/span><\/p>


<\/p>

Firma, diledi\u011fi zaman sitede sunulan hizmetleri ve i\u015fbu s\u00f6zle\u015fme \u015fartlar\u0131n\u0131 k\u0131smen veya tamamen de\u011fi\u015ftirebilir. De\u011fi\u015fiklikler sitede yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 tarihten itibaren ge\u00e7erli olacakt\u0131r. De\u011fi\u015fiklikleri takip etmek Kullan\u0131c\u0131\u2019n\u0131n sorumlulu\u011fundad\u0131r. Kullan\u0131c\u0131, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu de\u011fi\u015fiklikleri de kabul etmi\u015f say\u0131l\u0131r.<\/p>


<\/p>

9. TEBL\u0130GAT<\/span><\/p>


<\/p>

\u0130\u015fbu S\u00f6zle\u015fme ile ilgili taraflara g\u00f6nderilecek olan t\u00fcm bildirimler, Firma\u2019n\u0131n bilinen e.posta adresi ve kullan\u0131c\u0131n\u0131n \u00fcyelik formunda belirtti\u011fi e.posta adresi vas\u0131tas\u0131yla yap\u0131lacakt\u0131r. Kullan\u0131c\u0131, \u00fcye olurken belirtti\u011fi adresin ge\u00e7erli tebligat adresi oldu\u011funu, de\u011fi\u015fmesi durumunda 5 g\u00fcn i\u00e7inde yaz\u0131l\u0131 olarak di\u011fer tarafa bildirece\u011fini, aksi halde bu adrese yap\u0131lacak tebligatlar\u0131n ge\u00e7erli say\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kabul eder.<\/p>


<\/p>

10. DEL\u0130L S\u00d6ZLE\u015eMES\u0130<\/span><\/p>


<\/p>

Taraflar aras\u0131nda i\u015fbu s\u00f6zle\u015fme ile ilgili i\u015flemler i\u00e7in \u00e7\u0131kabilecek her t\u00fcrl\u00fc uyu\u015fmazl\u0131klarda Taraflar\u2019\u0131n defter, kay\u0131t ve belgeleri ile ve bilgisayar kay\u0131tlar\u0131 ve faks kay\u0131tlar\u0131 6100 say\u0131l\u0131 Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyar\u0131nca delil olarak kabul edilecek olup, kullan\u0131c\u0131 bu kay\u0131tlara itiraz etmeyece\u011fini kabul eder.<\/p>


<\/p>

11. UYU\u015eMAZLIKLARIN \u00c7\u00d6Z\u00dcM\u00dc<\/span><\/p>


<\/p>

\u0130\u015fbu S\u00f6zle\u015fme\u2019nin uygulanmas\u0131ndan veya yorumlanmas\u0131ndan do\u011facak her t\u00fcrl\u00fc uyu\u015fmazl\u0131\u011f\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcnde \u0130stanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve \u0130cra Daireleri yetkilidir.<\/p>"}